Ham Golndola 4 copy

Ham gondola

Brass, walnut, luxury ham stand / gondola.