Ham Golndola 7 copy

ham gondola

Brass, walnut, luxury ham stand / gondola.