Ham Golndola 2 copy

ham gondola

Brass, walnut, luxury ham stand / gondola.